Posted by on 29. december 2022

Kære alle medlemmer,

Det er længe side, vi har sendt Jer en opdatering, så derfor bliver denne meddelelse lidt lang – vi håber, I får tid at skimme den igennem alligevel 😊

Klitpleje
Vi har taget ad notam, der på generalforsamlingen blev udtrykt stort ønske om en forstærket indsats, og den vil blive gennemført som lovet.

Vor oprindelige tanke var at gennemføre det forud for vinteren, men vi har valgt at vente til omkring marts, hvor faren for vinterstorme forhåbentlig er drevet over – vi kommer en del steder til at sætte rækker af lodrette fyrris helt nede ved klitfoden, og de ville let kunne skylles bort i en hård storm med højvande.

Vi har i øvrigt en del klitskilte på lager, ret gerne henvendelse til Peter Østergaard eller undertegnede, hvis I tænker der er steder vi har overset  se Klitskilt

I sammenhæng med klitpleje kan vi nævne, at vi får tilført stranden en del sand lagt op imod skråningsbeskyttelsen foran Højen by. Det sker i tidsrummet mellem 4 og 20 januar 2023.

Anledningen er, at ejeren af Rævehulevej 33 ønsker sin adgangsvej ryddet for tilsanding inden udløb af tilladelse, og det sand har vi af Frederikshavn kommune fået tilladelse til at benytte som tilførsel til skråningsbeskyttelsen – og det kommer til at indgå i  regnskabet over hvor meget sand, vi er forpligtet til at tilføre.

Det kan nævnes som en parentes, at ejerens tilladelse egentlig udløber ved årsskiftet, men for ikke at få kørsel med maskiner på stranden i jule-/nytårsperioden har Kystdirektoratet godkendt, at arbejdet udføres inden 20. januar.    

Hirtshals havn
Mens vi er ved sand, vil mange sikkert være nysgerrige for at læse indholdet af den Niras rapport, vi fik lavet hen over sommeren. Link til den fulde rapport er her Kystplan mellem Hirtshals og Grenen

Meget kort kan vi summere konklusionen til, at Hirtshals havn forårsager meget stor forøget erosion de første 10-15 km efter havnen, dvs. mod nordøst i Tannisbugt. Dette ville kunne udlignes til en vis grad, hvis al den sand, der oprenses fra indsejlingen ville blive sendt i bypass umiddelbart efter havnen.

Til gengæld var rapporten ret svag, når det gælder belysning at konsekvenserne af den manglende bypass helt til Skagen.  Der skal en såkaldt numerisk modellering til, hvilket vil være ret dyrt.

Vi har valgt at presse på for at pålægge havnen at gennemføre denne analyse og påtage sig udgiften herfor.

Havnen har nemlig en ansøgning om yderligere en stor udvidelse på vej, og en sådan ansøgning skal ledsages af en Miljøkonsekvensrapport.

Kravet til en sådan Miljøkonsekvensrapport defineres i et afgrænsningsnotat, som havn, kommune, Trafikstyrelse og Miljøstyrelse i fællesskab definerer.

Proceduren har været, at først sendte Hjørring kommune sin version ud i forhøring, og efterfølgende er det samlede afgrænsningsnotat sendt ud i egentlig høring – der var høringsfrist her den 23. december, og I finder både høringsmateriale og vort høringssvar via disse link.

Høring -afgrænsningsnotat

Høringssvar

Som I vil se, er vi ret kontante i formuleringen, da kommunen havde valgt stort set at se bort for alle argumenter i vort forhøringssvar.

Vi lidt spændte på resultatet af dette – vi har flere gange haft dialog med Trafikstyrelsen, og de virker ret tilbøjelige til at følge vore synspunkter – til gengæld kan vi se, at Hjørring kommune kæmper til det yderste for at beholde retten til selv at afgøre, hvor de vil bruge sandet….

Yderligere delrapport på vej
Som mange sikkert husker, har vi ikke regnet med, at sandstrand alene står og falder med, om Hirtshals havn sender sandet sydfra videre i bypass, og derfor har vi en yderligere delrapport defineret – vi har imidlertid tøvet med igangsætning, da vi har en løbende dialog med Frederikshavn kommune både om dette emne og den generelle situation, hvor vi ser i hvert fald nogle af høfderne fortsat synker, hvilket også seneste opmåling bekræfter.

Det var planlagt, at teknisk udvalg skulle herop 2. november for ved selvsyn at se forholdene, men dette blev desværre udsat til det nye år.

I den sammenhæng er vi også opmærksomme på, at sandflugtsbekæmpelsen ved Stranden 2 slet ikke er tilstrækkelig – hidtil har kommunen haft den holdning, at her må naturen gå sin gang, mens vi er af den opfattelse, at hvis vi ikke gør noget mere effektivt, vil der med tiden dannes en mile, som ad åre vil nå, helt op til Rævehulevej. Det ligger lidt udenfor det område, vi normalt betragter som Kystbeskyttelseslagets domæne, men vi tænker det er vigtigt, at nogen gør noget….

Momsfrihed
Vor ansøgning om at blive godkendt som §8a forening endte desværre uden held i første forsøg.  Målet hermed var at opnå momsfrihed samt i tillæg at kunne modtage donationer, hvor giveren opnår skattefradrag.

Den vigtigste begrundelse for Skat var, at formålsbeskrivelsen i vore vedtænger ikke helt klart definerer, om lagets formål er at beskytte de rekreative værdier eller om formålet er at beskytte ejendomme mod havet.

Hvis vi skal kunne godkendes som en velgørende forening må ingen privatperson have økonomisk gevinst som følge af vort arbejde, hvilket medfører, at vi ikke må beskrive at formålet er at beskytte ejendomsværdierne i området….

Vi tænker, at nu da både høfdeanlæg og skråningsbeskyttelse  er etablerede, vil vi med rette kunne formulere vedtægterne således, at der lægges vægt på de rekreative værdier.

Vi ser jo altså både Golfklubber, Friskoler, Cyklistforbundet, Jægerforbundet, ARoS Kunstmuseum, Nibefestival osv. på listen, så vi tænker Kystbeskyttelseslaget også bør kunne optages, og vi er indstillet på at gøre endnu et forsøg.  

Eventuel fusion med Grundejerforeningen Gl Skagen?
Ved de to sidste generalforsamlinger har der fra salen været stillet spørgsmål til, om der på sigt er behov for både Grundejerforeningen Gl. Skagen og Kystbeskyttelseslaget.

Nu da store projekter som høfder, skråningsbeskyttelse og Solnedgangsplads er gennemført, vil det måske være overkommeligt for én forening at varetage de løbende opgaver, og det vil måske være svært at holde medlemmernes engagement og lyst til at gå til to generalforsamlinger oppe – mange er desforuden medlem af et lokalt vejlaug.

Det er heller ikke altid let at mobilisere tilstrækkeligt med energiske kandidater til to bestyrelser….

I bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget har vi drøftet fordele og ulemper ved en fusion.  Vi er kommet til at være principielt tilhængere af en fusion, men vi erkender også, at der er nogle praktiske ”knaster” som ikke er lette at løse.  Helt overordnet tror vi, det er vigtigt, at det enkelte medlem fortsat skal kunne tilvælge den ene del og samtidig fravælge den anden del.

Efter behandlingen i vor egen bestyrelse har vi rakt ud til bestyrelsen for Grundejerforeningen, da første forudsætning vil være, at der er enighed i begge bestyrelser. Vi kender ikke holdningen i Grundejerforeningens bestyrelse, og hvis den er negativ falder forslaget naturligvis.

Betragt derfor kun dette som en tidlig/foreløbig information, der gives med det formål at holde åbenhed og transparens i det arbejde, vi udfører 😊

Med venlig hilsen & rigtig godt nytår !

På bestyrelsens vegne

Svend Erik Kristensen
Formand

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*