Vedtægter

for

Kystbeskyttelseslaget GI. Skagen

1.0 Navn og status

1.1       Lagets navn er Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen.

1.2       Laget er stiftet ved generalforsamling 25/7-2018, som et privat kystbeskyttelseslag.

1.3       Omkostningerne ved renovering af 18 eksisterende høfder og etablering af 7 nye høfder i Gl. Skagen er finansieret af Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet og ved frivillige bidrag indsamlet af Gl. Skagen Kystsikringsgruppe, der er etableret af Grundejerforening Gammel Skagen.

2.0 Formål
Lagets formål er;

a) at drive og vedligeholde det anlæg på i alt 25 høfder, der er anlagt på en ca. 3.350 meter lang kyststrækning fra matr. nr. 301ø, Skagen Markjorder, mod sydvest til matr. nr. 14x og 14fg, Skagen Markjorder, mod nordøst for at beskytte de bagvedliggende arealer og bebyggelser.

b) at drive og vedligeholde skråningsbeskyttelsesanlægget, der er etableret med sten ved klitfoden på ejendommene matr.nr. 14en, Skagen Markjorder, samt matr. nr. 364f, 364c, 368, 367, 369, 370a, 370b, 333a, 333k, 333c, 7000ch og 7000bø, Skagen Bygrunde.

c) at sikre de rekreative værdier på kyststrækningen, herunder ved medvirken til opsætning af faskiner med fyrris, beplantning af klitter med hjelme, fjernelse af ral fra stranden og lignende tiltag for at bevare det rekreative miljø. Laget søger i denne forbindelse opnåelse af eventuelle relevante tilladelser.

3.0 Lagets medlemmer

3.1       Som lagets første medlemmer kan optages grundejere, der før 25/7- 2018 har ydet bidrag til finansiering af lagets anlæg, jf. pkt. 1.3.

3.2       Lagets bestyrelse kan senere beslutte optagelse af yderligere medlemmer, dvs. grundejere inden for lagets naturlige område.

3.3       Medlemskabet er personligt og påhviler ikke grundejerens faste ejendom som en tinglig ret eller byrde.

3.4       Bestyrelsen fastlægger vilkår for optagelse, hvorefter betaling af kontingent er en forudsætning for fortsat medlemskab.

3.5       Lagets til enhver tid værende medlemmer er optaget på medlemsfortegnelsen, der føres af bestyrelsen.

3.6       Et medlem kan udmelde sig af laget pr. det kommende årsskifte, hvis medlemmet har givet bestyrelsen skriftlig meddelelse herom senest 1/10.

4.0 Formue og hæftelse

4.1       Lagets formue er vekslende.

4.2       Laget er etableret med en formue på kr. 5.980.000, der hidrører fra tilskud fra foreningens medlemmer, jf. pkt. 1.3.

4.3       Laget skal stedse fastholde en formue af en sådan størrelse, at laget kan opfylde sit formål.

4.4       Laget hæfter kun med sin formue.

4.5       Lagets medlemmer hæfter ikke for lagets forpligtelser.

5.0 Generalforsamling

5.1       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned.

5.2       Generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i GI. Skagen eller Skagen.

5.3       Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker inden udgangen af maj måned. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede årsregnskab.

5.4       Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

      a) Valg af dirigent.
      b) Bestyrelsens beretning.
      c) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
      d) Forelæggelse af budget – herunder kontingent – for det kommende regnskabsår.
      e) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter.
      f) Valg af revisor.
      g) Eventuelt.

5.5       Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet senest 1/4.

5.6       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af lagets medlemmer, forlanger det.

5.7       Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, jf. dog pkt. 5.8

5.8       Ændring af vedtægter og beslutning om opløsning af laget kræver dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret ved generalforsamling, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Afgives der for et sådant forslag 2/3 af de tilstedeværende stemmer uden, at det fornødne antal medlemmer er repræsenteret, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 2 og senest 4 uger efter den første generalforsamling. På den således indkaldte generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer. Fuldmagt afgivet til at møde på den første generalforsamling anses også for gyldig under den anden generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt.

5.9       Afstemning om ophævelse/opløsning af laget sker ved skriftlig afstemning. Alle andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten beslutter andet.

6.0 Stemmeret

6.1       Hvert medlem har én stemme. Såfremt en ejendom har flere ejere, er der stadig kun én stemme knyttet til ejendommen.

6.2       Et medlem kan afgive stemme som fuldmægtig for et andet medlem, men ingen kan møde med mere end én fuldmagt.

7.0 Bestyrelsen

7.1       Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, hvoraf Grundejerforening Gammel Skagen udpeger 2 medlemmer, og generalforsamlingen vælger de øvrige medlemmer.

7.2      Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, hvoraf én skal være medlem af bestyrelsen i Grundejerforening Gammel Skagen.

7.3      Hvert år afgår et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og hvert andet år afgår en af suppleanterne efter en turnusordning, der besluttes af bestyrelsen selv.

7.4       Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer.

7.5       Bestyrelsen fører en protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger.

7.6      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt flertal, idet formandens stemme udgør udslaget i tilfælde af stemmelighed.

8.0 Tegning

8.1       Laget tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.0 Regnskab og budget

9.1       Lagets regnskabsår er kalenderåret.

9.2       Senest den 1/3 fremsender bestyrelsen regnskab til revisor, som med påtegning tilbagesender regnskabet inden 1/5.

9.3       Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse på den ordinære generalforsamling.

10.0 Opløsning

10.1    Frederikshavn Kommune kan i medfør af kystbeskyttelseslovens § 7 beslutte, at der skal oprettes et nyt kystbeskyttelseslag til overtagelse af drift og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget, hvis det nuværende lag på noget tidspunkt forsømmer vedligeholdelsesopgaven eller ikke magter at sikre eller etablere tilstrækkelig sikkerhed for omkostningerne ved den fremtidige vedligeholdelse. I så fald opløses det nuværende lag, jf. pkt. 10.2

10.2    Laget opløses, hvis og når lagets generalforsamling beslutter det som bestemt i pkt. 5.8

10.3    I tilfælde af opløsning skal eventuel formue tilfalde en anden forening mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

11.0 Kommunikation

11.1   Al kommunikation fra laget til medlemmerne sker via e-mail.

11.2    Det er medlemmernes ansvar at sikre, at laget er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.

11.3    Lagets hjemmeside er den primære kilde til orientering af medlemmerne. Bestyrelsen skal sikre, at laget har rådighed over domænet www.kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk

Gl. Skagen den

Som dirigent: