Vedtægter for Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen

 1. Navn og status
  1. Lagets navn er Kystbeskyttelseslaget for Gl. Skagen
  2. Laget er stiftet ved generalforsamling 25/7 2018 som et privat kystbeskyttelseslag.
  3. Omkostningerne ved renovering af 18 eksisterende høfder og etablering af 7 nye høfder i Gl. Skagen er finansieret af Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet og ved frivillige bidrag indsamlet af Gl. Skagen Kystsikringsgruppe, der er etableret af Grundejerforening Gammel Skagen.

 2. Formål
 3. Lagets formål er at drive og vedligeholde det anlæg på i alt 25 høfder, der er anlagt på en ca. 3.350 meter lang kyststrækning fra matr. nr. 301 Ø, Skagen Markjorder mod sydvest til matr. nr. 14 x og 14 fg, Skagen Markjorder mod nordøst for at beskytte de bagvedliggende arealer og bebyggelser.
  Lagets formål er tillige at sikre de rekreative værdier på kyststrækningen, herunder ved medvirken til opsætning af faskiner med fyrris, beplantning af klitter med hjelme, fjernelse af ral fra stranden og lignende tiltag for at bevare det kreative miljø. Laget søger i denne forbindelse opnåelse af eventuelle relevante tilladelser.

 4. Lagets medlemmer
  1. Lagets første medlemmer er de grundejere, der har ydet frivillige bidrag til finansiering af lagets anlæg, jf. pkt. 1.3.
  2. Lagets bestyrelse kan senere beslutte optagelse af yderligere medlemmer, dvs. grundejere inden for lagets naturlige område. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for optagelse af senere yderligere medlemmer.
  3. Medlemskabet er personligt og påhviler ikke grundejerens faste ejendom som en tinglig ret eller byrde.
  4. Lagets til enhver tid værende medlemmer er optaget på medlemsfortegnelsen, der føres af bestyrelsen.
  5. Et medlem kan udmelde sig af laget per det kommende årsskifte, hvis medlemmet har givet bestyrelsen skriftlig meddelelse herom senest 1/10.

 5. Formue og hæftelse
  1. Lagets formue er vekslende.
  2. Laget er etableret med en formue på kr. 5.980.000, der hidrører fra tilskud fra foreningens medlemmer, jf. pkt. 1.3.
  3. Laget skal stedse fastholde en formue af en sådan størrelse, at laget kan opfylde sit formål.
  4. Laget hæfter kun med sin formue.
  5. Lagets medlemmer hæfter ikke for lagets forpligtelser.

 6. Generalforsamling
  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned.
  2. Generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i Gl. Skagen eller Skagen.
  3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker inden udgangen af maj måned. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede årsregnskab.
  4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
   a) Valg af dirigent.
   b) Bestyrelsens beretning.
   c) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
   d) Forelæggelse af budget – herunder kontingent – for det kommende regnskabsår.
   e) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter.
   f) Valg af revisor.
   g) Eventuelt.
  5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet se-nest 1/4.
  6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af lagets medlemmer, forlanger det.
  7. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, jf. dog pkt. 5.8.
  8. Ændring af vedtægter og beslutning om opløsning af laget kræver dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret ved generalforsamling og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Afgives der for et sådant forslag 2/3 af de tilstedeværende stemmer uden, at det fornødne antal medlemmer er repræsenteret, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 2 og senest 4 uger efter den første generalforsamling. På den således indkaldte generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer. Fuldmagt afgivet til at møde på den første generalforsamling anses også for gyldig under den anden generalforsamling, medmindre fuldmagten udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt.
  9. Afstemning om ophævelse/opløsning af laget sker ved skriftlig afstemning. Alle andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten beslutter andet.

 7. Stemmeret
  1. Hvert medlem har en stemme.
  2. Et medlem kan afgive stemme som fuldmægtig for et andet medlem, men ingen kan møde med mere end én fuldmagt.

 8. Bestyrelsen
  1. Bestyrelsen består af 5-6 medlemmer, hvoraf Grundejerforening Gammel Skagen udpeger 2 medlemmer, og generalforsamlingen vælger de øvrige medlemmer.
  2. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, hvoraf én skal være medlem af bestyrelsen i Grundejerforening Gammel Skagen.
  3. Hvert år afgår et bestyrelsesmedlem efter en turnusordning, der besluttes af bestyrelsen selv.
  4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer.
  5. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger.
  6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt flertal, idet formandens stemme udgør udslaget i tilfælde af stemmelighed.

 9. Tegning
 10. Laget tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 11. Regnskab og budget
  1. Lagets regnskabsår er kalenderåret.
  2. Senest den 1/3 fremsender bestyrelsen regnskab til revisor, som med påtegning tilbagesender regnskabet inden 1/5.
  3. Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse på den ordinære generalforsamling.

 12. Opløsning
  1. Frederikshavn Kommune kan i medfør af kystbeskyttelseslovens § 7 beslutte, at der skal oprettes et kystbeskyttelseslag til overtagelse af drift og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget, hvis laget på noget tidspunkt forsømmer vedligeholdelsesopgaven eller ikke magter at sikre eller etablere tilstrækkelig sikkerhed for omkostningerne ved den fremtidige vedligeholdelse. I så fald opløses laget, jf. pkt. 10.2
  2. Laget opløses, hvis og når lagets generalforsamling beslutter det som bestemt i pkt. 5.8.
  3. Lagets i behold værende formue fordeles som bestemt af lagets generalforsamling på en afsluttende generalforsamling.

 13. Kommunikation
  1. Al kommunikation fra laget til medlemmerne sker via e-mail.
  2. Det er medlemmernes ansvar at sikre, at laget er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.
  3. Lagets hjemmeside er den primære kilde til orientering af medlemmerne. Bestyrelsen skal sikre, at laget har rådighed over domænet www.kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk.

Gl. Skagen den / 2018

I bestyrelsen: