Posted by on 27. marts 2024

Kære alle medlemmer,

Påsken står for døren, og mange har sikkert generalforsamlinger i de respektive vejlaug og lokale grundejerforeninger.

Derfor er en opdatering på høje tid, og vi undskylder på forhånd, at mailen bliver lidt lang 😊

Kystbeskyttelse
Vinteren har været barsk, og så må vi endda sige, at vi ikke har haft voldsomt pres specifikt på vor kyst som fx ved Urd i december 2016 og  Malik i januar 2022.

Denne gang har presset primært ramt andre landsdele, og trods dette, ser vi betydelige skader for enden af Redningsvej og lige efter sidste høfde før Højen Fyr.

Ligeledes er der udvasket en del af det sand, der tildækkede skråningsbeskyttelsen – både i nordøst ved rampen ved Niels Ottesens vej og i Sydvest ved Klitrosevej.

Dette vil selvfølgelig snarest blive udbedret i form af ny sandtilførsel.

Ude at skræmme nogen, må vi nok sige, at vi føler os ikke helt så godt sikret, som vi gik og troede – og den erkendelse er også ved at gå op for rådgiverne A1 og Niras samt for Frederikshavn Kommune.

Skråningsbeskyttelsen står fuldstændig intakt, og foran Højen by tror vi fortsat, vi er vi har en sikker levetid på 80 år på skråningsbeskyttelsen, men på hele strækningen nordøst for skråningsbeskyttelsen er vi sårbare.   

Som bekendt beskytter høfder mod kronisk erosion, hvorimod de ikke beskytter mod akut erosion i vedvarende storm og højvande lige ret på kystlinjen.  Normalt skulle løbende opbygning af strandprofil i ”normalt vejr” give en buffer til akut erosion i hårdt vejr – men den tommelfingerregel har ikke holdt stik i år…..

5-års gennemgang høfder
I kravsspecifikationen til høfderne stod 50 års levetid incl. viden om klimaforandringer i mellemtiden.

Allerede ved 1-års gennemgangen var der sket skader, som blev udbedret i håb om, at dermed havde de ”sat sig”, og nu ville vi opleve stabilitet.

Der gik dog kun kort tid, til stenene igen begyndte at spredes, og i dag ser vi store lunker, primært i skafterne.

Ligesom vi ved 1-års gennemgangen fik udarbejdet en uvildig second opinion, har vi denne gang haft Niras til at lave en tilstandsrapport, som indiskutabelt slår fast, at vi har næppe 50 års levetid.

Vi har efterfølgende haft to møder med Frederikshavn kommune – i det sidste deltog A1, som har designet høfderne.

Både A1, de kommunale embedsfolk og vi er enige om, at vi snarest bør have lavet en kraftig forstærkning af høfdehoveder med betydeligt større/tungere dæksten, dette vil tage trykket af, og derefter kan sten på eksisterende hoveder og skafter lægges på plads og sidst bør der foretages en stor omgang sandfodring.

Vort mål er, at få høfderne bragt i en stand, så de mindst har nye 50 års levetid med opdateret viden om klimaforandringer, og vort mål er, at hovederne får en sådan udformning, at de bedre holder på det sand, vi vil fodre med.

En sådan omgang vil koste nogle mio. kr., og det vil næsten tømme vor kasse, hvis vi ender med samme fordelingsnøgle som da høfderne blev anlagt. Den gang tog kommunen ca. 65 % af udgiften og Kystbeskyttelseslaget betalte ca. 35 %.

Det er naturligvis en sag, vi kommer til at drøfte på sommerens generalforsamling, da bestyrelsen ikke vil træffe beslutning om så stort et beløb, uden at have hørt medlemmernes synspunkter først.

Ligeledes kan der komme kovendinger fra kommunen, der har en meget presset økonomi for tiden, så tag KUN dette her som en tilkendegivelse af situationen, som vi ser den i dag.

Hvis det går som ovenfor beskrevet, vil vi nok lægge op til to-tre år med dobbelt kontingent for at genetablere en fornuftig formue  i forhold til vore forpligtelser.

I forhold til, at andre steder i landet bliver sommerhuse usælgelige pga af klimaforandringer, som man ikke har taget hånd om i tide, tænker vi dette er en billig og fornuftig handlemåde for os i Gl. Skagen.  

Den endelige 5 års gennemgang finder i øvrigt sted den 25. april.

Niras rapporten kan løses på dette link: Tilstandsvurdering og granskning af årsag til nedbrydning af høfder

Hirtshals Havn
Som bekendt er vi kraftigt imod den tilladelse havnen har til at anvende al den sand, der opfanges af molerne til sandfodring i Lønstrup området.

Vi kæmper for, at al sand skal videresendes i bypass på den nordøstlige side af havnen, som i øvrigt er det normale krav i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse.

Kampen har i en periode været meget op af bakke, og vi har haft møder med både havn, Hjørring kommune og Kystdirektorat, som ikke gav ret meget.

Men Trafikstyrelsen har været mere lydhør for vore argumenter i forbindelse med høring om afgrænsningsnotatet til VVM redegørelsen. De har krævet en analyse af konsekvenserne, og der foreligger nu en Rambøll rapport, som sammen med vor egen Niras rapport giver et billede af, at havnen forårsager en manko i sandbalancen nord for havnen på op imod 500.000 m3 pr år.  

Vi har nye møder med både havn og Hjørring kommune i løbet af april, og vi fornemmer, der er ved at brede sig en opfattelse af, at de ikke kan sidde vore krav overhørig.

Også dette vil vi kunne orientere mere om på sommerens generalforsamling.

Rambøll rapporten kan læses på dette link: Hirtshals Havn – Udvidelse mod nord

Niras rapporten kan læses på dette link: Kysten mellem Hirtshals Havn og Grenen

Klitplejen
Vi gav på sidste generalforsamling løfte om en forstærket indsats, hvilket ikke helt er indfriet. Forklaringen har delvist været, at vinteren har været ualmindelig hård i forhold til at gå ude og arbejde i klitterne, og i perioder har sandet været så frosset, at man ikke kunne sætte lodretstående fyrris i forbandt ved overgangene.

Der pågår dog netop i disse dage en indhentning af det forsømte, og inden udgangen af april skulle klitplejen gerne have nået det niveau, vi stillede i udsigt.

Sammenlægning af Grundejerforeningen Gl. Skagen  og Kystbeskyttelseslaget
Begge bestyrelser er fortsat af den opfattelse, at vi bør forene kræfter og økonomi, og der er arbejdet med de juridiske aspekter af en sådan sammenlægning.

Blandt andet er der udarbejdet udkast til nye vedtægter for en ny sammensluttet forening.

Den endelige beslutning skal træffes på sommerens generalforsamlinger, og for at man ikke skal have to dage i kalenderen, vil disse blive afholdt samme dag og i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Det sker torsdag, den 25. juli på Color hotel – skriv allerede nu datoen i kalenderen !   

Klokkeslæt og agenda meddeles i forbindelse med  endelig indkaldelse. Her vil forslag til nye vedtægter også blive vedhæftet.

Specielt for Kystbeskyttelseslaget gælder, at Generalforsamlingen kun er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er mødt op, så vi vil indtrængende bede om stort fremmøde…..

Hvervning af nye medlemmer
Som det nok er til at forstå af ovenstående beskrivelser, så bruges der store summer på både vor kystsikring langt ud i fremtiden og i øvrigt på plejen af vore rekreative værdier.

Alle I, som modtager denne mail er med til at betale herfor – men vi synes, det er meget urimeligt, at der stadig er flere hundrede husstande, som blot vender det blinde øje til.

Vi håber, I vil adressere emnet, på de kommende møder i vejlaug og lokale grundejerforeninger – man kan virkelig godt være bekendt at sige højt, at dette her bør alle deltage i, for det er i den grad værdibevarende for vore ejendomme 😊

Husk, at man kan melde sig ind for blot kr. 2.041,- og kontingentet er blot nogle få hundrede kr./år.

Indmeldelse sker på hjemmeside eller ved mail til peter@kystbeskyttelseslaget-glskagen.dk

Hvis denne lange mail udløser spørgsmål eller lyst til at ytre sin mening, så tøv endelig ikke. Vi har også bestyrelsesmøde i Påsken, og vi modtager gerne alle input…..

På bestyrelsens vegne

God Påske !

Svend Erik Kristensen

Formand

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*