Posted by on 16. august 2023

År 2023, den 27. juli kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget GI. Skagen på Color Hotel i Skagen.

1.0  Dirigent
Til dirigent valgtes Janne Rützou, der konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2.0  Bestyrelsens beretning fremlagt ved fmd. Svend Erik Kristensen
A) Høfder & Strand
Der blev i 2019 anlagt og renoveret 25 høfder på strækningen fra Fellen i syd til Højen Fyr i nord.

Høfderne blev designet for en levetid på 50 år under hensyntagen til højvande og forventede vandstandsstigninger som følge af klimatilpasninger. De anvendte dæksten i såvel høfdehoved som høfdeskaft er som en konsekvens heraf større end stenene i de gamle, tidligere høfder.

Allerede ved 1-års gennemgangen i 2020 kunne vi konstatere, at havet havde kastet noget rundt med både Filtersten og Dæksten.
Kystbeskyttelseslaget indhentede dengang en “Second opinion” hos konsulentfirmaet Orbicon, der konkluderede, at man ved nyanlæg kan opleve mindre sætninger i konstruktionerne og stedvis løsliggende sten. Bygherre må ligeledes forvente en mindre vedligeholdelse i form af lejlighedsvis at holde anlægget tæt ved at pakke og lægge nye sten på for at sikre en lang levetid af denne.
Der blev efterfølgende mellem kommune, A1 (rådgivningsfirmaet, der designede høfderne), Zøllner ( der byggede høfderne ) og Kystbeskyttelseslaget aftalt en opretningsrunde, som blev gennemført i maj-juni 2020.

Forventningen var, at nu havde høfderne “sat sig”, og vi aftalte at afvente 5 årsgennemgangen, og til den tid at følge op på udviklingen i de følgende år.
Denne 5 års gennemgang skal gennemføres senest maj 2024, men Kystbeskyttelseslaget har allerede nu så stor en bekymring for høfdernes holdbarhed, at vi har haft flere møder med Frederikshavn Kommune om emnet.
Dette har resulteret i, at vi har bedt Niras udføre en noget mere omfattende vurdering af designberegninger og observerbare forværringer af tilstanden.
Bla. er der årligt foretaget kotemåling, som viser en gradvis sænkning, ikke mindst på skafterne.
Da kommunen var både bygherre og kontrahent med A1 og Zøllner, er kommunen opdragsgiver til Niras, og rapporten bliver udarbejdet for kommunens regning.

Rapporten er knapt klar endnu, men vi har fået en for-information vedr. konklusionerne: Der er synligt større skader end man må forvente og noget tyder på der ikke blev indbygget tilstrækkelige tolerancer i projekteringen — men om dette har en sådan karakter, at der er basis for et erstatningskrav, er tvivlsomt.
Vi har aftalt med kommunen, at vi afventer den endelige rapport, inden vi sammen tager stilling til næste handling.

Omkring høfdernes funktion er meldingen heldigvis meget mere positiv. Vi ser, at bølgerne brydes og den kroniske erosion er stoppet — vi ser endda, at strandprofilen har hævet sig fra syd i en sådan grad, at de fem sydligste høfder ud for Højen Klit næsten er dækket med sand, og stranden er blevet så bred, at der er en begyndende forklit inde ved foden af Højen Klit.

Ifig. Niras vil denne tendens fortsætte mod nord, og man kan forvente, at der er samlet materiale nok sammen til at vi har sandstrand på hele strækningen om to-tre årtier….
Det har vi naturligvis ikke tålmodighed til at vente på, og del to af rapporten kommer til at omhandle, hvad der kan gøres for at speede dette op.
Der tegner sig et billede af, at høfdeudformning i kombination med sandfodring kunne være de greb, der kunne give os løsningen.

Udfordringen ved en sådan løsning er økonomi — vi forsøger at dreje argumentationen hen på, at høfderne simpelthen blev bygget for spinkelt, samt at den initiale sandfodring var alt for sparsom.

Staten har årlige puljer til dækning af op til 50 % af udgiften til sandfodring, og hvis vi kan få både statslige midler og kommune i spil, vil en løsning kunne realiseres med den økonomi, Kystbeskyttelseslaget har.
Alene vil vi ikke kunne løfte opgaven.

Et væsentligt element i problemstillingen er naturligvis, hvor meget sand, der løbende føres op med havet — og Hirtshals havn har været beskrevet mange gange. Det nye er, at havnen står overfor endnu en udvidelse, der inkluderer anlæg af et ydre svajebassin med en diameter på 400 meter, så de store skibe kan vende indenfor molerne i hårdt vejr — dette indebærer at to moler bygges yderligere godt 500 meter ud i havet.
Vi forsøger i den forbindelse at lægge maximal pres på både politikere, Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet for at inkludere en analyse af konsekvenserne af den fuldstændig blokade af sediment, som moleforlængelsen indebærer.

Vi kæmper ikke imod en havneudvidelse, men det er vort krav, al den sand, der hober sig op foran og mellem molerne skal sendes i bypass til den anden side af haven, så havets naturlige flow genoprettes.

B) Skråningsbeskyttelse
Vi kan glædes over et år, hvor skråningsbeskyttelsen ikke har været sat på prøve, og hvor beplantningen ovenpå har fået ro til at få fat og blive tæt. Dermed skulle sandfygning fra skråningen være yderst begrænset.
Der blev i januar 2023 tilført ca. 2.300 m3 sand midt for Gl. Skagen by — og en pæn stor del heraf ligger faktisk fortsat på stranden.
Hele anlægget vil i efterårets løb blive tinglyst på de matrikler, det ligger på.

C) Aftaler med Frederikshavn kommune
Det har været lidt til debat, om kommune eller Kystbeskyttelseslag skulle være ejer af anlæggene (Høfdeanlæg og skråningsbeskyttelse ).Sagen er endt med, at kommunen forbliver ejer af anlæggene, og Kystbeskyttelseslaget vil udelukkende få driftsansvaret.
Vi afventer dog afklaring omkring høfderne, inden der skrives under på de formelle aftaler.

D) Klitpleje
Vi har været begunstiget af et vejr, der ikke har været så hård ved klitterne, som det ofte ses. Samtidig har der været gode vækstbetingelser for hjelmene, og vi kan berette om en virkelig fin klitsituation.
Med få undtagelser har vi kun åbne sandarealer ved overgangene, hvor det til gengæld er svært at holde vegetation pga. stor trafik.
Skulle vi gøre noget effektivt, skulle der flis på overgangene; disse skulle indhegnes og der skulle lægges ris og beplantes hjelme på siderne – som situationen er nu, finder vi ikke anledning til at gå så drastisk til værks.
Derfor koncentreres plejen omkring de få åbne “sår”, hvor hjelmene ikke kan få fat.

E) Medlemsudvikling
Pr. juli 2023 var vi 401 medlemmer mod 314 i juli 2022.
Isoleret set er dette tilfredsstillende, men vi tænker stadig, der bør gøres noget for at få de sidste per hundrede med…..
Vi har kortlagt alle veje og ved pr vej, hvor mange parceller, vi stadig mangler.

F) § 8.a Godkendelse
Som bekendt fik vi nye vedtægter godkendt på ekstraordinær generalforsamling sidste år, men alligevel opnåede vi ikke den ønskede godkendelse hos Skat.
Begrundelsen var primært, at det anses, at der er private interesser i vort arbejde, så vi er ikke udelukkende en velgørende forening.
Vi har tænkt at gøre et nyt forsøg, men vil afvente nye vedtægter, som en konsekvens af, at Grundejerforeningen for Gl. Skagen og Kystbeskyttelseslaget sandsynligvis lægges sammen — en beslutning, der endelig skal træffes på generalforsamlingerne i 2024.

G) Strandrensning
Vi har forgæves forsøgt at få kommunen til at opsætte en affaldspalle ved hver overgang, og det betyder, der skyller en betydelig mængde affald ind, primært i vinterens løb, som aldrig samles op.
Der vil derfor på forsøgsbasis blive gennemført en strandrensnings-formiddag lørdag før Palmesøndag. Vi låner traktor og vogn af kommunen, og vi håber på et antal frivillige, der vil bruge 2-3 timer på at give en hånd med.

H) Spørgsmål og debat
Formanden for Hamiltonvej & Viking Banke rejste en kritik af, at der har været størst fokus på strækningen foran Højen Klit og Højen By, hvorimod der ikke er gjort meget for strækningen fra Rampen ved Niels Ottesens Vej og til Højen Fyr
SEK svarede, at kritikken er taget ad notam — det er lidt en konsekvens af, at det væsentligste formål med Kystbeskyttelseslaget har været at få styr på beskyttelsen af bygninger, men i takt med at dette er opnået, er fokus nu flyttet over på de mere rekreative formål. Her er vi underlagt, at sandet kommer fra syd, men det er bestemt netop den nordlige ende af området, der er fokus på nu.
Fra dommergårdens ejer blev der spurgt til, hvor sikre vi er på beskyttelsen, hvis der kommer en voldsom storm.
SEK svarede, at det primært er Skråningsbeskyttelsen, der skal modstå en brandstorm, da høfdernes funktion mere er dagligt at bryde bølgerne og forhindre kronisk slitage.
Ved projekteringen af skråningsbeskyttelsen blev DMI’s worst case scenarie lagt til grund (Vandstandsstigning på 1,85 meter ved højvande år 2100) og der er indregnet en 80-års hændelse.
Efter disse beregninger forlangte vi alligevel en sænkning koten for tåen med 0,5 meter (for at undgå fare for underskyl) og vi hævede topkoten med 0,5 meter.
Dette blot for at gå med både livrem og seler.
Der er lavet beregninger på overskyl ved 80 års hændelsen, og de bekræfter skråningens robusthed.
På den baggrund tør vi godt bedømme, at alle bygninger nu er grundigt og solidt beskyttede, også selv ved ekstreme klimaforandringer.

3.0  Forelæggelse af årsrapport
Grundet fravær af kasserer Peter Østergaard blev årsrapporten fremlagt af Tommy Nybo, der glædede sig over, at regnskabet for 2022 stort set er i balance, når vi ser bort fra et ikke-realiseret kurstab på obligationsbeholdningen.
Dette kurstab forventes ikke realiseret, da beholdningen har udløb hhv. april 2024, april 2026 og april 2028.
Placeringen sket af hensyn til at undgå negative renter, som på det tidspunkt udgjorde mere end 20.000, – kr./år. Fremover har vi en renteindtægt på ca. 20.000, kr./år.
Egenkapitalen ultimo 2022 udgør ca. kr. 2.275 tkr., hvis vi ser bort fra kurstabet.

4.0  Budget for 2023 og fastlæggelse af kontingent
SEK viste et budget for 2023, som ved et uændret kontingentniveau viser et overskud på ca. kr. 75.000,-
Det hører dog i den sammenhæng med, at der slet ikke regnes med udgifter til hverken høfder eller skråningsvedligehold.
Medregnes, at disse udgifter kommer i større “klumper” med nogle års mellemrum, vil budgettet endnu ikke være i balance, og vi står stadig med den situation, at enten skal vi have flere medlemmer eller højere kontingent på sigt.
For indeværende regnskabsår blev et uændret kontingent på kr. 400;-/medlem vedtaget.

5.0  Eventuel sammenlægning med Grundejerforeningen Gl. Skagen
SEK indledte med kort at gentage både argumenter og overvejelser, der har været fremme undervejs.
Det kan nok bedst sammenfattes til, at det kan blive svært i fremtiden at skabe interesse og engagement for to foreninger, der i manges Øjne har overlappende formål — navnlig da flere store projekter (solnedgangsplads, Høfder, Skråningsbeskyttelse, styning af Højen Klit osv.) er gennemført, og de fleste er i øvrigt i tillæg med i et lokal vejlaug eller en lokal grundejerforening.
Herefter var ordet frit.
Formanden for Hamiltonvej & Viking Banke fremførte, at man savnede tilstrækkelige klare fordele for de medlemmer, der i dag ikke er medlemmer i Grundejerforeningen. Andre i salen tilkendegav stor støtte til forslaget og efter nogen tids debat, blev der ved håndsoprækning givet en tilkendegivelse af, hvor de fleste står — der var overvældende majoritet for en sammenlægning.
Det konkluderedes på dette grundlag, at repræsentanter for de to foreninger nu udarbejder et fælles oplæg til en sammenlægning, der herefter kommer til afstemning ved næste års generalforsamlinger i de to foreninger.

6.0  Valg af medlemmer til bestyrelsen
Det blev vedtaget, at bestyrelsen for det kommende år fortsat skal bestå af 6 medlemmer.
Julie Galbo, Peter Østergaard og Tom Boye var ikke på valg.
Svend Erik Kristensen var på valg, men blev genvalgt
Grundejerforeningen for Gl. Skagen havde på forhånd udpeget Jens Petri og Tommy Nybo.
Annette Mørch var ikke på valg som generalforsamlingsvalgt suppleant
Som suppleant for Grundejerforeningen var Jon Stokholm udpeget.

Bestyrelsen består herefter af:
Svend Erik Kristensen       – valgt 2019
Julie Galbo                               – valgt 2020
Tom Boye                                  – valgt 2021
Peter Østergaard                 – valgt 2021
Jens Petri                                  – udpeget af Grundejerforeningen Gl. Skagen
Tommy Nybo                           – udpeget af Grundejerforeningen Gl. Skagen

7.0  Valg af revisor
Generalforsamlingen genvalgte Kirsten Zacho som revisor

8.0  Eventuelt
Der var ingen indkomne forslag under eventuelt

Herefter takkede dirigent Janne Rützou for den gode deltagelse og for konstruktiv debat.

Generalforsamlingen hævet

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*