Posted by on 15. august 2022

Referat generalforsamling 2022

År 2022, den 28. juli kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget GI. Skagen på Color Hotel i Skagen.

1.0 Dirigent
Til dirigent valgtes Janne Rutzou, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2.0 Beretning
2.1 Bestyrelsens formand Svend Erik Kristensen aflagde bestyrelsens beretning.

a) Malik/Hård Skråningsbeskyttelse
Ultimo januar fik vi en trykprøvning af skråningsbeskyttelsen, idet vi blev ramt af Malik, der var den kraftigste storm siden Urd i 2016. Billeder fra dagen efter viste, at vandstanden nåede op til niveau med skiven på solnedgangspladsen.
Der blev skyllet noget sand væk fra tildækningen af stenene, men der var absolut ingen tegn på skader af nogen art. Den fremtidige vedligeholdelsesudgift til Skråningsbeskyttelsen vil afhænge af hyppigheden af kraftige storme. I tilladelsen er foreskrevet en mængde sand hvert tredje år, men i praksis er det vigtigste, at vi holder et pænt niveau. Vi valgte netop natur sten fremfor brud sten, hvilket gør det acceptabelt at kunne se sten visse steder, hvor sandet er skyllet bort. Hjelmene på toppen er kommet godt fra start og vil være fuldt dækkende fra næste sæson.

b) Høfder
Som nævnt tidligere har vi en bekymring om høfdernes robusthed. Der er ingen tvivl om, at funktionaliteten er i orden, men vi frygter der vil være forhøjede vedligeholdelsesomkostninger i løbet af den normale levetid. Der er netop inden ferien foretaget måling af topkoten både på hoved og skaft på samtlige høfder, hvorefter vi vil kunne sammenligne med tidligere målinger for at fastslå, om der sker løbende forværring eller om de er stabile nu. Den gode nyhed er, at strandprofilen mellem høfderne langsomt opbygges – mest i sydvest, hvor høfderne næsten er tildækket af sand, men gradvist længere mod nordøst.

c) Overdragelse fra Kommune til Kystbeskyttelseslaget
Kommunen har været utrolig passiv gennem hele perioden, men vi har nu taget initiativ til at fremskynde sagen, så vi ikke er sårbare overfor personskifte hos kommune eller i Kystlag. Det kontraktlige skal være på plads, og vi har indtil videre haft to møder med kommunen herom. Den største knast er naturligvis, at vi vil fastholde det ikke må være Kystbeskyttelseslagets budget, der kommer til at bære eventuelle forhøjede vedligeholdelsesudgifter.

d) Styning af Højen Klit
Opgaven betragtes som vellykket gennemført, idet der meldes om meget væsentlig reduktion af sandfygning. Den fulde effekt vil dog først komme i løbet af det næste års tid, hvor beplantningen med hjelme vil blive helt tæt. Vi vil her i efteråret foretage ny tildækning med ris samt plante efter, hvor der måtte være bare områder.

e) Øvrig klitpleje
Vi fik afslag på at bruge maskiner i klitterne generelt, så derfor har al klitpleje været begrænset til håndkraft med skovle. De mest grelle åbninger blev udjævnet og der blev plantet hjelme og udlagt ris. Overordnet set er vore klitter i fin form – blandt andet også fordi Malik kun i meget begrænset omfang nåede ind til klitterne så der pibler hjelme frem på de nordvestvendte skråninger. De sårbare steder er først og fremmest i relation til stierne, hvor al den løse sand blæses op over klitterne og lægger sig på læsiden, hvorved klitterne vokser.
Ser man hen over landskabet vil man se kraftige toppe, der hvor folk går over klitterne. Et andet problem er sydvest for os ved den Parkeringsplads, der i daglig tale kaldes Stranden 2. Her har sandfygningen fået en sådan karakter, at der faktisk er tale om, at en ny mile er på vej. Vi synes, det er meget urimeligt, hvis Kystbeskyttelseslaget skal bekoste at få den situation under kontrol, og derfor har vi overtalt Skov- og Naturstyrelsen til at opsætte nogle rækker dæmpende ris. Dette er sket, men desværre i alt for utilstrækkeligt omfang, så der venter endnu en kamp med myndighederne inden efteråret.

f) Sandstrand
Forventningerne til de kommende år er i høj grad at få sandstranden tilbage. I den sammenhæng har vi haft fokus på Hirtshals’ Havns rolle for sediment transporten langs vestkysten. Havnen giver en blokade, og vores opfattelse har været, at det er en medvirkende årsag til, at vi mangler sand. Vi gik derfor bastant til værks overfor Frederikshavns Kommune og Hjørring Kommune.
Hjørring Kommune har været meget forslæbende, da de har en tilladelse til at nyttiggøre sandet til sandfodring ved Lønstrup.

Vi har samlet samtlige lodsejere mellem Hirtshals og Skagen. I dag er der ca. 2000 lodsejere og turisterhvervet (Campingpladser, Ruths Hotel, Borger- og Turistforening osv.).

Frederikshavns Kommune bad om dokumentation for Hirtshals Havns påvirkning. I givet fald ville de levere et høringssvar ifm. udvidelsen, som stillede krav om bypass af sandet.

Rapport fra Niras bestilt. Igangsat i april.

Ved igangsætning gjorde konsulenten det klart, at hans forventning var, at havnen spillede en rolle men også, at der var andre faktorer.

Vi fik udkast til rapporten dagen før generalforsamlingen. Den gik ikke helt vor vej så tydeligt, som vi ville have haft den. Konklusionen er, at havnen leverer en blokade. Konsekvenserne er store i Kjul, Tversted og til dels Skiveren, men der er ikke fagligt belæg for at konkludere, at det har stor betydning i GI. Skagen.

Det havde været dejligt billigt for os, hvis løsningen alene havde ligget i Hirtshals Havn.

Vi må acceptere, at sagkundskaben har talt.

Vi har dog med al den tale om emnet formået at få sat sandstranden på dagsordenen i Frederikshavn Kommune. Der sandfodres allerede ved Skagen Sønderstrand uden bidrag fra lodsejerne med den begrundelse, at Skagen Sønderstrand har historisk betydning, da alle Skagens malerne er portrætteret der.

Vi vil selvfølgelig lægge pres på kommunen for at prioritere vor strand lige højt med Skagen Sønderstrand. Vi kan nok finde et par billeder, som er malet ved Højen 😊

Der er aftalt møde i Skagen med Teknikudvalget til august.

En del to af rapporten bliver endvidere at se på, hvilke andre tiltag, der kan gøres. Niras konsulenten har interesseret sig en del for høfdernes dimension osv., da der godt kan være en uhensigtsmæssig udformning i relation til ønsket om sandstrand. Vi må nok også erkende, at det bliver svært at komme udenom en runde med sandfodring – vor store udfordring i den forbindelse bliver at opnå sikkerhed for, at havet ikke blot skyller sandet væk igen.

En eventuel fjernelse af ral indgår ikke længere i overvejelserne – vi så ved selvsyn, hvordan Malik spiste flere meter af klitterne stort set hele vejen mod sydvest, hvorimod rallet havde beskyttet vore klitter i ganske betydeligt omfang.

Vi ved, I ønsker vi leverer, og vi gør hvad vi kan.

g) Medlemstilslutning
Vi er nu 314 medlemmer. Dette er en pæn vækst, men stadig ikke tilfredsstillende og vi arbejder på at lokalisere potentielle medlemmer. Vi har omdelt flyer til alle postkasser, og vi har lavet postkassemærkater. Sæt dem gerne på. At runde 300 medlemmer giver en mulighed for at opnå momsfrihed. Der er dog nogen krav, som skal opfyldes.

Der er bl.a, krav om, at hvis foreningen likvideres, går et eventuelt overskud til en anden forening. Derfor er vi nødt til at ændre vedtægterne. Mere om dette under eventuelt.

Der kræves endvidere en årlig donation på 200 kr. fra minimum 100
medlemmer. Udover normalt kontingent.

Vi håber, at mindst 100 af vore medlemmer, vil følge vor opfordring til en sådan donation, da det løbende betyder ret stor besparelse, hvis vi kan slippe for moms af udgifter på flere hundrede tusinde, kroner pr. år.

h) Spørgsmål & debat
Sandfyning: I har efterladt os i udkantsområdet på Rævehulevej med massiv sandfygning.
SEK: det er korrekt. Vi mente, at det i princippet ligger udenfor Kystbeskyttelseslagets normale område og vi traf en aftale med Skov- og Naturstyrelsen om at sætte fyrris op. Men vi er klar over, det er helt utilstrækkeligt, og om fornødent kan vi blive nødt til selv at bekoste en afhjælpning.

Fellen: Megen skadelig sandflugt hidrører fra Fellen. Vindtunnel skaber sandtransport ind i landet.
SEK: Flelt enig. Der er næppe nogen, som ikke tror, at Fellen er tabt, men så længe de bliver ved med at få tilladelse til at holde vejen åben, består problemet.

Vi havde Fellen på agendaen med byrådspolitikerne. De er dog hundeangste
for at gribe ind i den private ejendomsret.

Der er tidligere givet nedrivningspåbud, men Fellen vandt ankesag.

Klitpleje: Der er enkelte steder, hvor der er store åbninger i klitrækken, og det
synes at fortsætte. Dette både ved Nansbovej, Redningsvej og Flamiltonvej.
Der er behov for et eftersyn af disse klitter. Endvidere er det efterspurgt, at
der etableres skilte, som opfordrer til alene at gå på stierne.
SEK: Vi må ikke indhegne, men det er taget ad notam, at der er et stærkt
medlemsønske om en væsentlig forstærket indsats med udjævning af toppe,
beplantning og vindstop via Fyrris.

Høfderne: Er I sikre på, at I vil overtage driften, hvis høfderne ikke er korrekt
konstruerede? Hvornår kommer del 2 af Niras rapporten.
SEK: Vi vil have formalia på plads, men vi har selvfølgelig ingen intention om
at overtage ansvaret for noget, som ikke er korrekt konstrueret. Det kan være,
at vi kan lave en samlet løsning, som dækker renovering og nødvendige
forbedringer.

Høfder: Stenene fra høfderne er på vej hen ad stranden. Den er ved at ligne
den oprindelige høfde inden renovering.
SEK: I forbindelse med 1 års gennemgangen er sten langt på plads. Vi er opmærksomme på, at enkelte sten er begyndt at bevæge sig hen ad stranden,
og vi vil sørge for en opsamling af fritliggende sten midt på strandarealerne.

Der rejstes også kommentar til Niras rapporten og det selvmodsigende i, at
rapporten klippeklart beskriver, at Flirtshals havn effektivt blokerer det normale
flow på op imod 900.000 kubikmeter på år, og alligevel vil Niras ikke skrive,
at det har betydning længere end max til Skiveren. Der blev spurgt, om vi
havde overvejet en second opinion.
SEK: Vi vil forsøge at få en second opinion og har taget kontakt til en professor ved Aalborg universitet for vurdering.

Med disse kommentarer blev bestyrelsens beretning taget til efterretning med applaus.

3.0 Forelæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning
3.1 Kasserer Peter Østergaard gennemgik det reviderede regnskab. Alle har betalt kontingent i år. Tak herfor.

Regnskabet udviser et betydeligt underskud, men der er stadig en likvid beholdning på ca. 2,3 mio. kr.

3.2 Der blev stillet spørgsmål om potentialet for nye medlemmer, og det oplystes, at vi burde komme op på min. 500 medlemmer. Vi henvender os til samtlige sommerhusejere i GI. Skagen samt alle ejendomme i Højen by.

3.3 Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4.0 Forelæggelse af budget for 2022 og kontingent for det kommende regnskabsår.
Svend Erik Kristensen gennemgik vore “normale” omkostninger, der vil variere meget fra år til år afhængig af storme og tidspunkter for gennemførelse at store projekter.

Det “normale” omkostningsniveau (gennemsnit) skønnes at ligge på ca. 200.000,-
kr./år fordelt med 40.000,- til høfdevedligehold, 90.000,- til vedligehold af Skråningsbeskyttelse, 50.000,- til klitpleje og 20.000, – til foreningsomkostninger.

Det blev nævnt, at udgifter til Niras rapport kommer i tillæg – det bliver en post på op imod 200.000 i 2022, og ligeledes vil den ønskede forstærkning af klitplejen i dette efterår give en betydelig afvigelse.

Foreningsudgifter har hidtil været tynget af negative renter, men vi har placeret størstedelen af formuen i obligationer med udløb om hhv. 2, 4 og 6 år, så fremover bliver der en renteindtægt på ca. 15.000 kr.

Med stigende medlemstilslutning, med frivillige donationer jvf. kravet om momsfrihed og med øget betaling fra time shares bør vi med nuværende kontingentniveau kunne få indtægter på ca. 200.000 kr. pr. år, hvilket bringer balance i det “normale budget” – dvs. uden særlige poster.

Generalforsamlingen godkendte det forelagte budget for 2023 og det uændrede kontingent på 400 kr. for 2023.

5.0 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter
5.1 Bestyrelsen består uændret af seks medlemmer.

GI. Skagen Grundejerforening udpeger to medlemmer. Grundejerforeningen har udpeget Tommy Nybo og Jens Petri.

Bestyrelsen beslutter i øvrigt selv sin turnusordning – dog afgår der ét generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem hvert år.

Peter Østergaard afgik, men modtager gerne genvalg.

Svend Erik Kristensen, Julie Galbo og Tom Boye var ikke på valg.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var yderligere kandidater til den ledige
bestyrelsespost.

Der var ikke forslag om yderligere kandidater, og Peter Østergaard blev derfor valgt uden afstemning.

5.2 Bestyrelsen består herefter af:
Svend Erik Kristensen – valgt 2019
Julie Galbo – valgt 2020
Peter Østergaard – valgt 2022
Tom Boye – valgt i 2021
Jens Petri – udpeget af Grundejerforeningen GI, Skagen
Tommy Nybo – udpeget af Grundejerforeningen GI. Skagen

5.3 Søren Schoppe afgik som suppleant og bestyrelsen indstillede Anette Mørch fra Hotel Traneklit som ny suppleant.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var yderligere kandidater til den ledige post som suppleant.

Der var ikke forslag om yderligere kandidater, og Anette Mørch blev derfor valgt uden afstemning.

Hans Jegindø er uændret suppleant fra Grundejerforeningen GI. Skagen

6.0 Valg af revisor
Generalforsamlingen genvalgte Kirsten Zacho som revisor.

7.0 Eventuelt
7.1 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelse til behandling.

7.2 Fiorini: Kunne man forestille sig, at der sættes flere skilte op med opfordring til at holde sig til stierne?
SEK: Vi kigger på det.

7.3 Tak til bestyrelsen. Der er nogle spørgsmål, der rejser sig. Ny sandmile, Fellen,
Rævehulevej, Grundejerforeningen har repræsentanter. Godt at Kystbeskyttelseslaget er startet – det var en god ide. Anbefaler, at vi undersøger om Grundejerforeningen og Kystbeskyttelseslaget bør lægges sammen til 1 forening. Dybest set vil vi jo det samme.
SEK: Det er noteret. De 2 bestyrelser vil undersøge mulighederne. Der er en del juristeri og nok behov for 2 CVR-numre. Ligeledes behov for, at den enkelte lodsejer kan tilvælge den ene del og fravælge den anden. Der er noget for de 2 bestyrelser at kigge på. At det er et emne, som bør vendes, er forstået.

7.4 JR gav ordet til SEK med henblik på orientering om de kommende forslag til vedtægtsændringer.
SEK orienterede om behovet for ændring af vedtægternes paragraf 10.3 med henblik på at opnå momsfritagelse.

7.5 Ved samme lejlighed er det naturligt at give de øvrige paragraffer et eftersyn, hvilket resulterer i følgende yderligere ændringer:

  • Under lagets formål medtages Skråningsbeskyttelsen
  • Der åbnes for, at bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer

7.6 Vedtægtsændringer kræver en ekstraordinær generalforsamling. Det bliver den 29. august, og den bliver virtuel. Både de gamle vedtægter samt forslag til nye vedtægter medsendes. Fuldmagtsblanketter medsendes. De er endvidere printet og kan underskrives i dag.

7.7 Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne afgiver stemme, vil der være behov for en yderligere ekstraordinær generalforsamling.

7.8 Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og for den livlige og konstruktive debat.

Generalforsamlingen hævet.

Janne Rutzou

Posted in: Sidste nyt

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*