Posted by on 13. august 2021

Referat generalforsamling 2021

År 2021, den 29. juli kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen på Color Hotel i Skagen.

1.0 Dirigent
Til dirigent valgtes Søren Tyge Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigent havde vurderet, at indkaldelsen måtte anses som rettidig i pandemisituationen, uanset at den ikke, som vedtægterne foreskriver, var udsendt i maj måned men først 28/6 2021.

2.0 Beretning
2.1 Bestyrelsens formand Svend Erik Kristensen aflagde bestyrelsens beretning.

a) Høfdeprojekt
1 års gennemsyn i maj 2020 viste svagheder ved de nye højder, og der blev derfor aftalt en række genopretningsarbejder og et ekstraordinært 2 års gennemsyn. Dette er afholdt i maj 2021. Men konklusionen er, at høfderne stort set ser ud som før genopretning efter 1 års synet. Kystbeskyttelseslaget, der ikke er bygherre, har derfor nægtet at overtage driftsansvaret. Det er aftalt med kommunen, der er bygherre, at der laves en opmåling og registrering af alle koter, så det er muligt at følge, om der sker forværring / om høfderne synker over de næste år. Problemet synes at være, at der er brugt for lette sten.

A1 Consult, som har projekteret anlægget, har påpeget, at større vanddybder end forudsat ved projekteringen kan være en årsag. Derfor har laget på forsøgsbasis fyldt store mængder ral ud omkring høfderne på de to høfder, der ligger ved Mågehuset for enden af Redningsvej. Men desværre blev rallet skyllet tilbage på stranden i løbet af et par uger. Høfdernes virkning er dog upåklagelig, og der sker fortsat opbygning af strandprofilen.

b) Hård skråningsbeskyttelse
Efter 15 måneders myndighedsbehandling blev der endelig givet tilladelse i oktober 2020. Projektet er gennemført til meget stor tilfredshed med VG Enterprise som entreprenør. Anlægget vurderes at være meget robust – bundkoten blev en halv meter lavere end rådgivers forslag, og topkoten blev flere steder hævet. Der blev valgt natursten fremfor brudsten, selvom det betød en væsentlig merudgift. Derudover er der brugt ekstra summer på tilplantning og omkransning med hegn og opsætning af skilte.

Samlet landede projektet fint i forhold til budget – alt-i-alt er der brugt godt 3,15 mio. kr., hvoraf kommunen bidrager med ca. 600.000 kr. Dvs. Kystbeskyttelseslaget står for 2,55 mio. kr. Det er lykkedes at få ekstraordinære medlemsbidrag på ca. 2 mio. kr., så netto reducerer det formuen med 5-600.000 kr.

Til efteråret vil der blive efterplantet, og hegnet vil blive repareret. Tilladelsen kræver, at alt skal tildækkes med sand, og at der skal sandfodres med 750 m3 sand om året, hvilket svarer til en årlig vedligeholdelsesudgift på ca. 115.000 kr., hvoraf laget skal betale ca. 90.000 kr.

c) Styning af Højen Klit
Projektet er gennemført efter planen, dog med lidt forsinkelse pga. vinter i januar. Der er stynet / fjernet op til 6 meter på det højeste. Toppen blev lidt fladere end ønsket, men naturen vil med tiden give det et mere naturligt look. Der blev behov for mange flere hjelme end forventet – der er plantet 55.000 mod forventet 30.000.

Skat meddelte afslag på lagets ansøgning om momsfrihed, og endelig kom der udgifter til indhegning og skilte. Af disse årsager løb investeringen op i ca. 400.000 kr.- mod et budget på 325.000 kr..

d) Øvrig klitpleje
På det punkt har laget desværre ikke kunnet levere – vi nåede det kort og godt ikke. Men det vil der blive rettet op på til oktober/november 2021. Der er dog ikke givet tilladelse til at anvende maskiner – kun håndkraft.

e) Sandstrand
Det har vist sig, at løsningen ikke var at skovle rallet ud omkring høfdehovederne eller op som en klitfod på strækningen mellem de to høfder. Men en tilladelse til at fjerne de enorme mængder ral er urealistisk ønsketænkning. Sidste mulighed er at lade havet forsyne stranden med sand, som det er sket tidligere. Her kommer Hirtshals havn ind i billedet. I perioden fra 2013 til 2018 har der årligt været opsamlet 500.000 – 700.000 m3 sand ved Hirtshals havn. Det er Kystdirektoratet, der har anvist, hvor det oprensede sand skulle klappes / dumpes. I årene herefter forsvandt al sandstrand i Gl. Skagen. I flere år var der ingen, som var opmærksomme på sammenhængen, men efterhånden har der bredt sig en forståelse for, at det manglende sand i Gl. Skagen har sammenhæng med, at der tages store mængder ud af den årlige sandvandring fra syd mod nord. Stor var glæden derfor, da der blev givet en ny anvisning, der angav et kystnært bypass område lige nordøst for Hirtshals havn ud for Kjul strand. Men samme anvisning indeholdt også en tilladelse til at bruge (= nyttiggøre) det oprensede sand til sandfodring på strækningen mellem Nr. Lyngby og Nørlev i Lønstrup området. Laget havde i februar møde med direktør og formand for Hirtshals havn og begge forsikrede, at vi godt kunne regne med, at al sandet ville blive bypasset lige nordøst for Hirtshals havn, således at det igen ville indgå i det naturlige flow mod nord. Den 24/3 2021 kunne vi så læse i Nordjyske, at der var skaffet 11 mio. kr. pr år i 2021 og 2022 til det største sandfodringsprojekt nogensinde, idet man ville sandfodre med 400.000 m3 årligt på en 9 km strækning ved Lønstrup området over de næste 8-10 år. Dette vil få katastrofale følger for Gl. Skagen, hvis det ikke bremses, og laget tog fluks et møde med Hirtshals havn, denne gang med en nykonstitueret direktør og med deltagelse af Thomas Lomholt fra Hjørring Kommune. Begge var fuldstændig på det rene med konsekvensen for Gl. Skagen, men de gjorde det også klart, at de som havn blot afleverer sandet, hvor de får besked på. De gjorde det lige så klart, at en anden løsning ville kræve, at politikerne træffer en ny beslutning, da der kommer økonomi ind i billedet.

Laget har to angrebsvinkler og bruger begge.

Den juridiske – der er ikke er lavet nogen ordentlig VVM undersøgelse. Selv Hjørring Kommunes egen mand betegnede VVM rapporten fra Niras som bestillingsarbejde, idet konsekvenserne kun var belyst indenfor kommunegrænsen – dvs. man har ikke overhovedet forholdt sig til konsekvenserne for standene i Frederikshavn Kommune, og man har ikke overholdt hverken habitatsdirektivet eller habitatsbekendtgørelserne. Både Råbjerg Mile og Hulsig Hede er Natura2000 områder og dermed underlagt EU lovgivning. Derudover skrev Miljøstyrelsen i sit høringssvar forud for tilladelsen: klappetilladelsen forudsætter, at materialet så vidt muligt bypasses. Der er stillet vilkår om, at materialet kun må klappes / dumpes, hvis det ikke er muligt at bypasse det. Endelig er der generel lovgivning på området – her siger Miljø og Fødevareministeriets bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale, at bypass har øverste hierarki og dernæst nyttiggørelse og sidst klapning. Julie Galbo har sat sig ind i alle bestemmelser, og vi har gjort det klart, at vi om fornødent vil involvere Folketingets Ombudsmand.

Den politiske, der indebærer, at vi har lagt enormt pres på begge kommuner, for at de begge sætter sig sammen med os og finder en anden løsning. Det har været meget tungt at råbe Birgit Hansen op, og faktisk kom åbningen via Arne Boelt, der først tilkendegav vilje til at deltage i et møde om en helhedsplan, der løser problematikken for strandene både i Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune. Der er fastlagt et stormøde den 18/8 på Hjørring Kommune, og vi har tidligere i august formøde på Frederikshavn Kommune, så de er klædt på til at støtte vor argumentation, der selvfølgelig lige så meget er i interesse for Skiveren og Kandestederne, dvs. alle strandene i Frederikshavn Kommune. Den løsning, vi ønsker er, at al sandet bypasses, og at Lønstrups behov for sandfodring løses via et maritimt indvindingsområde ud for kysten dernede.

f) Fellen
Ejeren af Fellen fik i Nævnenes Hus medhold i sin anke mod nedrivningspåbuddet, der er hjemvist til ny behandling. Ejeren har udbudt huset / grunden til salg via EDC. Grundejerforeningen for Gl. Skagen reagerede fluks med et ganske omfattende advokatbrev til kommunen, hvori det både fremføres, at huset i årevis har stået forladt og ikke overholdt nogen som helst byggeregulativer, samt at det virker højst usandsynligt, at der skulle kunne opnås tilladelse til at nyopføre et tilsvarende sommerhus både mht. bygning og terrasser, hvis man nedriver den eksisterende bygning – dette strider mod den normale betydning af at ligge indenfor kystbeskyttelseslinjen. Kystbeskyttelseslaget har løbende været i dialog med både Teknisk udvalg og Plan- og Miljøudvalget hos kommunen. Sagen vil blive behandlet den 10.-11. august, og vi vil have dialog med de kommunale folk forinden.

g) Medlemstilslutning
I løbet af 2020 har vi haft en medlemsfremgang på 23, så vi ultimo kunne mønstre 217 medlemmer. Vi havde naturligvis håbet på flere, eftersom der i løbet af året blev omdelt to flyveblade (op til påske og op til sommerferien) i postkassen hos alle, der endnu ikke er medlemmer. Vi skal højere op. Både af hensyn til økonomien og fordi den eneste vej til at præstere resultater er, at laget repræsenterer hele Gl. Skagen. Der står i dag en imponerende respekt omkring Kystbeskyttelseslaget – både hos kommune og øvrige myndigheder som Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Måden og hastigheden, hvormed skråningsprojektet blev kørt igennem på, var enestående.

Sidste år var vi lidt skarpe i tonen omkring at udstille gratister, og vi fik et par artikler i lokalavisen. Vi har dog i bestyrelsen valgt at forsøge kraftigere med den positive tone, og vi tror, at øget markedsføring er den bedste vej for os. Vi har bl.a. trykt en brochure, som husstandsomdeles til alle husstande, dvs. både medlemmer og gratister. Vi har produceret og udleverer postkassemærkater, som vi håber alle medlemmer vil sætte på deres postkasse.

h) Spørgsmål & debat
Der blev stillet spørgsmål og givet svar omkring fremtidig forpligtelse i forhold til den hårde skråningsbeskyttelse, til tilplantning af klitter fra Nansbo til Højen fyr, muligheden for ral fra stranden og rekruttering af nye medlemmer – hvor stort er potentialet, hvad skal indmeldelsesgebyret være, og skal det være frivilligt ?

Eggert Hansen opfordrede til at undersøge og overveje, hvor meget af det manglende sand, der er forsvundet i de miler, der er dannet som følge af vindgennembrud på grund af manglende fyr – Hirtshals havn er ikke nødvendigvis den største sandrøver.

2.2 Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning – med applaus.

3.0 Forelæggelse af årsrapport 2020 med revisionspåtegning.
3.1 Peter Østergaard gennemgik det reviderede regnskab.

3.2 Der blev stillet spørgsmål omkring negative renter, der koster en stor del af de ordinære kontingentindtægter, og svaret på forslag om at deponere et større beløb hos Frederikshavn Kommune.

3.3 Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4.0 Forelæggelse af budget for 2021 og kontingent for det kommende regnskabsår.
Svend Erik Kristensen forelagde budget for 2021, som et ”normal år” og bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingent for 2022 fra 350 kr. til 400 kr.

Generalforsamling godkendte det forelagte budget for 2021 og kontingentet på 400 kr. for 2022.

5.0 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter.
5.1 Bestyrelsen består uændret af seks medlemmer.

Gl. Skagen Grundejerforening udpeger to medlemmer. Grundejerforeningen har udpeget Tommy Nybo og Jens Petri.

Bestyrelsen beslutter i øvrigt selv sin turnusordning – dog afgår der ét generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem hvert år.

Jørgen Skeel afgik og modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog, at Tom Boye nyvælges til bestyrelsen.

Svend Erik Kristensen, Julie Galbo og Peter Østergaard var ikke på valg.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var yderligere kandidater til den ledige bestyrelsespost.

Der var ikke forslag om yderligere kandidater, og Tom Boye blev derfor valgt uden afstemning.

5.2 Bestyrelsen består herefter af:

Svend Erik Kristensen – valgt 2019

Julie Galbo – valgt 2020

Peter Østergaard – valgt 2020

Tom Boye – valgt i 2021

Jens Petri – udpeget af Grundejerforeningen Gl. Skagen

Tommy Nybo – udpeget af Grundejerforeningen Gl. Skagen

5.3 Der var ingen suppleanter på valg.

5.4 Formanden rettede en tak til Jørgen Skeel og Cathlin Hennings for deres engagerede virke i bestyrelsen.

6.0 Valg af revisor.
Generalforsamlingen genvalgte Kirsten Zacho som revisor.

7.0 Eventuelt
7.1 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelse til behandling.

7.2 Formanden oplyste, at den nyvalgte bestyrelse i løbet af det kommende år vil drøfte, om der var brug for et eftersyn af lagets vedtægter – herunder formålsbestemmelsen. Bestyrelsen vil vende tilbage herom.

7.3 Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og for den livlige og konstruktive debat.

Generalforsamlingen hævet.

Søren Tyge Sørensen

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*