Posted by on 1. august 2019

År 2019, den 15. juli kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget
Gl. Skagen på Color Hotel, Skagen.

1.0 Dirigent
Til dirigent valgtes Søren Tyge Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2.0 Beretning

2.1 Bestyrelsens formand, Michael Pram Rasmussen, aflagde bestyrelsens beretning.
a) I løbet af foreningens første virksomme år er det lykkedes at få etableret de 26 planlagte høfder, og kysten er nu sikret. Projektet er gennemført i et godt samarbejde med Frederikshavn Kommune og entreprenørfirmaet Zøllner, der har overholdt tid og pris.
b) Anlægsarbejderne har ulykkeligvis medført et dødsfald, idet en kvinde blev kørt ihjel på stranden af de store kørende maskiner, som hun overhørte på grund af havet.
c) Anlægget er blevet testet under en storm kort efter færdiggørelsen. Stormen gik ret ind på kysten og anlægget. Dele af sandfodringen forsvandt, men der skete ingen skade på klitterne.
d) Anlægget er endnu ikke overdraget fra entreprenøren til Kystbeskyttelseslaget, og overtagelsen søges udskudt for at have bedst mulig tid til at konstatere, om der er mangler, der skal udbedres af entreprenøren inden laget overtager anlægget.
e) Sandfygning har været et stort problem, især vest for Solnedgangspladsen. Der er iværksat tiltag for at dæmpe færdslen i klitterne, og der udlægges ris og etableres faskiner. Videre søges Naturstyrelsen om tilladelse til at afrunde stejle og skarpe klittoppe. Også op mod Højens Fyr har der været problemer med fygning, og også her er der allerede iværksat tiltag med ris og afrunding af klittoppe.
f) Ral er – og vil fortsat være – et problem, idet det har vist sig nyttesløst at søge at skubbe rallet op under klitfoden. Ral må ikke fjernes fra stranden, idet det er et råstof, og fjernelse af råstoffer kræver tilladelse. En sådan tilladelse er søgt men afslået. Men fra 1/1 har Frederikshavn Kommune tilsyn, og kommunen har indvilget i at indgive ny ansøgning til Region Nordjylland, også fordi Frederikshavn Kommune tidligere har været positive overfor fjernelse af ral.
g) Selve Solnedgangspladsen synes at mangle en yderligere hård sikring særligt vest for pladsen, og der er dialog med kommunen med henblik på at få dem til at stå for denne sikring .
h) Ejeren af Fellen har fået et nedrivningspåbud, som er påklaget, og klagen er tillagt opsættende virkning. Ejeren har udført en række istandsættelsesarbejder på ejendommen, der angiveligt har fjernet den umiddelbare fare for nedstyrtning. Yderligere har Fellens ejer fået udført et større arbejde med kystsikringen omkring Fellen. Disse arbejder går efter lagets opfattelse langt ud over almindelig vedligeholdelse og har karakter af renovering, der kræver myndighedstilladelse. Der er nedlagt dug, tilført sand og oplagt sten. Der er indgivet klage til Frederikshavn Kommune, men kommunen har fastholdt, at der (kun) er tale om vedligeholdelse af kystsikringen, hvorfor denne er lovlig. Laget afventer nu afgørelse fra Nævnenes Hus vedrørende nedrivningspåbuddet.

2.2 Der blev stillet spørgsmål til beretningen:
a) Fru Windfeld Hansen spurgte, hvem der nu fører tilsyn med anlæg og klitter? Michael Pram oplyste, at tilsynet udøves af kommunen, der bl.a. registrerer koteændringer. Men Kystlaget vil også selv fremadrettet holde øje med høfdernes tilstand.
b) Henrik Nygaard oplyste, at man havde observeret, at en høfde vest for Solnedgangspladsen tilsyneladende flyttede sig. Formanden orienterede om entreprenørens valg af mindre men kantede sten, der modsat større runde sten ”låste sig”. Der var tillid til, at entreprenøren havde valgt den rigtige metode, omend kun tiden vil kunne vise det.
c) Flemming Lindeløv spurgte, om komplekset Fellen udelukkende var til ulempe for selve kystbeskyttelsesanlægget? Formanden svarede, ”ja” – Fellen var ude af proportion, særligt i forhold til højde, hvorfor der var megen turbulens bag ved selve huset.
d) Bo Linnemann spurgte, om man havde efterspurgt baggrunden for kommunens holdning til Fellen og den reelle årsag til at kommunen fastholdt, at der kun var tale om vedligeholdelse og ikke forstærkning af kystbeskyttelsesanlægget ? Formanden oplyste, at kommunen i hans optik mest synes styret af frygten for at pådrage sig et eventuelt erstatningsansvar overfor ejeren af Fellen på grund af tidligere måske mangelfuld sagsbehandling.
e) Jens Petri, Højens Fyr, kommenterede om muligheden for at kunne genetablere en sandstrand fri for ral. Jens Petri oplyste, at Hjørring Kommune løbende flytter sand fra Hirtshals Havn til Lønstrup-området, og at der derfor nu manglede sand længere nordpå herunder ved Skagen. Han opfordrede til at få forholdet analyseret og vurderet, således at Kystbeskyttelseslaget ikke risikerede at bruge penge på en på forhånd umulig opgave.

2.3 Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning – med applaus.

3.0 Forelæggelse af årsrapport 2018 med revisionspåtegning

3.1 Cathlin Hennings gennemgik det reviderede regnskab.

3.2 Cathlin Hennings opfordrede til, at alle hjalp til med at skaffe nye bidragsydere, idet de nuværende 204 ikke var tilstrækkelig til at fastholde det kapitalberedskab, der var nødvendig for, at laget kan opfylde sine forpligtelser.

3.3 Peter Østager spurgte, om der var iværksat særlige tiltag for at hverve nye medlemmer – herunder om der var taget kontakt til lokale grundejerforeninger, der burde have en naturlig interesse? Peter Østager oplyste, at det var svært at få svar på mailhenvendelser til Kystbeskyttelseslagets hjemmeside. Cathlin Hennings oplyste, at dette muligvis kunne
forklares ved, at den hidtidige sekretær var udtrådt af bestyrelsen, og at hun indtil sin udtræden havde været ansvarlig for hjemmesiden og besvarelsen af henvendelser.

3.4 Paul Kjær spurgte, om der var fastsat betingelser for optagelse af nye medlemmer? Formanden svarede, at bestyrelsen havde fastsat disse betingelser, der kunne læses på lagets hjemmeside. Ejere af ejendomme udenfor den i 2015 foreslåede bidragszone men indenfor lagets område i øvrigt kunne optages mod betaling af et minimumsbidrag på 2.041 kr.

3.5 Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4.0 Forelæggelse af budget for 2019 – herunder kontingent – for det kommende regnskabsår.
Michael Pram Rasmussen meddelte, at bestyrelsen med overlæg ikke forelagde noget 2019 budget. Man havde brug for at indvinde erfaring og viden og få fastlagt planer for nye tiltag, før der kunne vedtages noget meningsfuldt budget.
Der var af samme grund besluttet uændret kontingent for 2019 på 350 kr. pr. medlem.
Generalforsamling tog meddelelsen til efterretning.

5.0 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter

5.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer.
Gl. Skagen Grundejerforening udpeger to medlemmer. Grundejerforeningen har
udpeget Steen Jørgensen og Cathlin Hennings.
Anne Dorte Hesselholt afgår, da hun har solgt sit hus i Gl. Skagen.
Michael Pram Rasmussen og Alfred Hansen afgår ekstraordinært.
Bestyrelsen foreslog, at Svend Erik Kristensen nyvælges til bestyrelsen, og at
Michael Pram Rasmussen og Alfred Hansen genvælges.

5.2 Der var ikke foreslået yderligere kandidater til de 3 ledige poster.
Michael Pram Rasmussen og Alfred Hansen blev således genvalgt og Svend Erik
Kristensen nyvalgt med akklamation og uden valghandling.
Bestyrelsen består herefter af:
Michael Pram Rasmussen – genvalgt 2019
Alfred Hansen – genvalgt 2019
Svend Erik Kristensen – valgt 2019
Jørgen Skeel – valgt 2018
Cathlin Hennings – udpeget af Gl. Skagen Grundejerforening
Steen Jørgensen – udpeget af Gl. Skagen Grundejerforening

5.3 Der var ingen suppleanter på valg.

5.4 Flemming Lindeløv spurgte, om det nu gennemførte valg tog hensyn til de frustrationer, der lå bag Hamiltonvejs kollektive udmeldelse af grundejerforeningen?
Formanden oplyste, at Svend Erik Kristensen havde hus på Hamiltonvej – men at
det i øvrigt ikke var grunden til, at han var foreslået valgt.

6.0 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Bente Hviid genvælges.
Generalforsamlingen genvalgte Bente Hviid som revisor.

7.0 Eventuelt

7.1 Hans Jegindø og Paul Kjær bad om ordet for at orientere om grundejerforeningens tanker om etablering af en såkaldt udvidet aktivitetsmole ved udbygning
af høfden umiddelbart til venstre for iskiosken.
Paul Kjær oplyste, at der var udarbejdet en skitse, som kunne ses på grundejerforeningens hjemmeside.
Paul Kjær orienterede om, at grundejerforeningen ville søge støtte til etablering af aktivitetsmolen gennem Realdanias projekt ”Underværker”. Der ville
blive søgt om støtte til et beløb i størrelsesordenen 400.000 kr.

7.2 Formanden, Michael Pram Rasmussen, takkede medlemmerne for den økonomiske støtte, der havde muliggjort det nu færdiggjorte kystbeskyttelsesanlæg
og derved sikring af kysten ved Gl. Skagen.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
______________________
Søren Tyge Sørensen
J.nr. 2330-02 – sts/et

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*