Posted by on 13. august 2020

Referat generalforsamling 2020

År 2020, den 28. juli kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Kystbeskyttelses-laget Gl. Skagen i Skagens Sportscenter, Skagen.

1.0 Dirigent

Til dirigent valgtes Søren Tyge Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2.0 Beretning

2.1 Bestyrelsens formand Svend Erik Kristensen aflagde bestyrelsens beretning.

a) Høfderne

Der var foretaget 1 års gennemgang i maj 2020 af de færdiggjorte 25 høfder, som Zölner og A1 Consult havde afleveret. Laget havde engageret Orbicon for at være sikret en uvildig rådgivning. Der blev konstateret ska-der på 4 høfdehoveder, som var udbedret ved at gøre hældningerne flade-re. Der var aftalt en særlig 2 års gennemgang inden høfderne afleveres til laget, som derefter overtager ansvaret for driften. Senere venter en 5 årsgennemgang inden garantiperioden udløber.

Ulrik Max Jørgensen, A1 Consult gennemgik de foretagne målinger og re-gistreringer af høfderne profiler og virkemåde – både historisk og aktuelt. De gennemgåede illustrationer vil blive lagt på lagets hjemmeside.

b) Vedligeholdelse og skråningsbeskyttelse

Høfderne har en forventet levetid på 50 år. I de første 15-20 år forventes der kun at skulle ske normal vedligeholdelse – dvs udbedring af skred på høfdehoveder og skafter efter hård vejrlig. Høfdernes tilstand vil løbende blive overvåget og der påtænkes en egentlig gennemgang og udbedring af skader hvert 3-4 år. Omkostningerne skønnes at ville andrage 200.000 kr.

Stormen i uge 7 havde været hård ved høfder og klitter og den høje vandstand havde dokumenteret behovet for en hård skråningsbeskyttelse nedenfor Solnedgangspladsen og frem til vendepladsen på Havbakkevej. Tilladelsen til at udføre skråningsbeskyttelsen afventer en høringsrunde og kommunens godkendelse. Omkostningerne vil ligge i størrelsesordenen 4,2 mio. kr. hvoraf laget skal betale 0,6 mio. kr.

c) Styning af de højeste klitter

De højeste klitter vil, når Naturstyrelsen har meddelt sin tilladelse, blive stynet – toppen af klitterne vil blive skubbet mod stranden og de afrunde-de klitter vil blive beplantet med hjelm, således at turbulens og sandfyg-ning vil blive reduceret. Styning vil blive udført omkring Højen Klit og hvor stejle klitter i øvrigt resulterer i sandfygning.

Omkostninger skønnes at ville udgøre 0,3 mio. kr. Hertil kommer omkost-ninger ved efterbearbejdning samt hegn og skilte

d) Ral på stranden

Kommunen er positiv overfor bortkørsel af ral fra stranden. Fjernelse af ral kræver regionens godkendelse. Der er tidligere givet afslag. Laget håber, at regionen vil anerkende, at der foreligger en ny situation, hvis og når kystsikringen resulterer i en hævet strandprofil således at et krav om en bekostelig kompenserende sandfodring kan undgås.

e) Fellen

Fellens ejer har tidligere modtaget et nedrivningspåbud fordi ejendommen var truet af sammenstyrtning. Påbuddet er ikke efterkommet men påkla-get til Nævnenes Hus fordi forholdene påstås at være lovliggjorte. Laget kan kun afvente den administrative afgørelse.

f) Medlemstilslutning

Det har vist sig svært at rekruttere nye medlemmer – der var kommet ca. 20 nye medlemmer i 2019. Men der er fortsat ca. 200 husstande / som-merhus ejendomme, som er free riders. Formanden kommenterede på de

lovgivningsmæssige begrænsninger for at skilte med medlemskab af kyst-beskyttelseslaget.

g) Spørgsmål & debat

Kirsten Lindstrøm spurgte, på hvilken strækning, der vil blive stynet høje klitter. Formanden oplyste, at styning vil gå fra Højen Klit og frem til en-den af Nansbovej.

Paul Kjær betvivlede, at designet og udførelsen af høfdehoveder med ”små sten” var tilstrækkeligt robust. Ulrik Max Jørgensen svarede, at høf-dehoveder var udført med større sten end de ”gamle” høfder og at alt i øv-rigt viste, at kystsikringsanlægget var velfungerende. Der blev nu påvise-ligt lagt land til modsat tidligere, hvor havet hvert år åd sig 1,5 meter ind i landet.

Jens Petri fra Højen Fyr orienterede om sine iagttagelser og overvejelser omkring årsagen til manglen på tilførsel af sand og Hirtshals havns indfly-delse på denne problemstilling.

Eggert Hansen oplyste om de problemer, der opstår, når klitterne giver mulighed for vindgennembrud hvorved der opstår miler af sand inde i lan-det – sand der nu går ud af sandbudgettet. Han stillede spørgsmål ved nytten af sandfodring, der også betyder, at der pumpes ral ind på stran-den sammen med sand. Rallet flytter sig dog ikke – modsat det tilførte sand.

Paul Kjær foreslog, at man på hele anlæggets udstrækning foretog af-grænsede graveprøver til konstatering af, om der aflejres sand og hvad dette ”sand” består af – sand eller ral ?

2.2 Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning – med applaus.

3.0 Forelæggelse af årsrapport 2019 med revisionspåtegning

3.1 Cathlin Hennings gennemgik det reviderede regnskab.

3.2 Cathlin Hennings opfordrede til, at alle hjalp til med at skaffe nye medlemmer, idet de nuværende ikke var tilstrækkelige til at fastholde det kapitalberedskab, der var nødvendigt for, at laget kan opfylde sine forpligtelser.

3.3 Paul Kjær oplyste om sit syn på lagets fremtidige økonomi og det tvingende behov for at skaffe nye bidragsydere / medlemmer.

3.4 Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4.0 Forelæggelse af budget for 2020 – herunder kontingent – for det kommende regnskabsår.

Svend Erik Kristensen forelagde et 5 års budgettet for 2020- 2024 og besty-relsens forslag om uændret kontingent for 2021 på 350 kr. pr. medlem.

Der var forslag om at forhøje kontingentet. Bestyrelsen vil overveje forslaget i forbindelse med næste års generalforsamling.

Generalforsamling godkendte det forelagte budget og kontingentet for 2021.

5.0 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter

5.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer.

Gl. Skagen Grundejerforening udpeger to medlemmer. Grundejerforeningen har udpeget Steen Jørgensen og Cathlin Hennings.

Jørgen Skeel afgik efter bestyrelsens turnusordning men modtager gerne gen-valg.

Michael Pram Rasmussen og Alfred Hansen afgik og modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog, at Jørgens Skeel genvælges og Julie Galbo og Peter Østergaard nyvælges til bestyrelsen.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var yderligere kandidater til de 3 le-dige bestyrelsesposter.

Der var ikke forslag om yderligere kandidater til de 3 ledige poster. Jørgen Skeel, Julie Galbo og Peter Østergaard blev derfor valgt uden afstemning.

5.2 Bestyrelsen består herefter af:

Svend Erik Kristensen – valgt 2019

Jørgen Skeel – genvalgt 2020

Julie Galbo – valgt 2020

Peter Østergaard – valgt 2020

Cathlin Hennings – udpeget af Gl. Skagen Grundejerforening

Steen Jørgensen – udpeget af Gl. Skagen Grundejerforening

Bestyrelsen beslutter selv sin turnusordning – dog afgår der ét bestyrelses-medlem hvert år.

5.3 Der var ingen suppleanter på valg.

5.4 Formanden rettede en varm tak til Michael Pram Rasmussen for hans initiativ til etableringen af et frivillig og privat kystbeskyttelseslag og til Alfred Hansen for hans engagerede og lokalkyndige indsats. Forsamlingen tilkendegav ved applaus sin enighed med formanden.

6.0 Valg af revisor

Bent Hviid modtog ikke genvalg.

Bestyrelsen indstillede Kirsten Zacho som ny revisor.

Generalforsamlingen valgte Kirsten Zacho som ny revisor.

7.0 Eventuelt

7.1 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelse til behandling.

7.2 Paul Kjær opfordrede bestyrelsen til at tage direkte og fysisk kontakt til kom-munen for at søge at sikre, at Fellen rives ned – ejendommen skader givetvis kystsikringsanlægget og fremmer sandflugten.

7.3 Formanden takkede for diskussionen og de synspunkter, der var kommet frem og bekræftede, at de alle stemte overens med bestyrelsens målsætninger.

Generalforsamlingen hævet

Søren Tyge Sørensen

Kommentar

Vær den først til, at kommenterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*