Posted by on 8. oktober 2018

År 2018, den 25/7 kl. 15.00 afholdtes stiftende generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget
Gl. Skagen på Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, Skagen.
Mødet åbnedes af den nu tidligere formand for Grundejerforeningen Gammel Skagen, Paul
Kjær, der henviste til indkaldelsen udsendt 28/5 2018.

 1. Valg af dirigent
  De mødende valgte Søren Tyge Sørensen som dirigent.
  Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden og forklarede den foreningsretlige
  fremgangsmåde ved stiftelse af kystbeskyttelseslaget ( der sker ved aftale mellem
  de mødende ) og valget af bestyrelse, suppleanter og revisor, som man opfordrer
  til sker uden valghandling ( da dirigenten for det første ikke kan kontrollere en
  valghandling uden at gennemføre en indgangskontrol og for det andet vides det
  først, hvem der er medlemmer af foreningen, når de potentielle medlemmer de
  facto har betalt kontingent og derved indmeldt sig i foreningen ).
 2. Vedtægter
  Søren Tyge Sørensen gennemgik det udarbejdede forslag til vedtægter for Kystbeskyttelseslaget
  Gl. Skagen, der var udsendt sammen med indkaldelsen til den stiftende
  generalforsamling.
  Dirigenten henstillede, at forslag til ændringer og tilføjelser til de udsendte vedtægter
  blev behandlet på næste års ordinære generalforsamling og erindrede om, at
  forslag i givet fald skal være fremsat inden 1 april.
  De mødende vedtog det udsendte vedtægtsforslag. Hermed er kystbeskyttelseslaget
  stiftet.
 3. Lagets økonomiske grundlag og forpligtelser
  Paul Kjær gennemgik de økonomiske forudsætninger for kystlaget tilvejebragt gennem
  den frivillige indsamling i eftersommeren 2017. Her indkom næsten 6 mio. kr.
  heraf betales 3 mio. kr. som lagets andel af omkostningen på i alt 8,6 mio kr. ved
  kystsikringen medens 1 mio. kr. stilles som sikkerhed overfor kommunen for fremtidig
  vedligeholdelse.
  Restbeløbet udgør sammen med fremtidige kontingentindbetalinger lagets formue.
  Egentlige vedligeholdelsesudgifter forventes ikke de første 7-8 år. men i lagets
  formål indgår også sikring af det rekreative miljø – herunder opsætning af fyrris
  som faskiner ved klitfod. Udgifter hertil bliver aktuelle, når anlægget er færdiggjort.
  Paul Kjær oplyste om den klage, der var indgivet mod projektet fra ejeren af Fellen.
  Klagen havde umiddelbart opsættende virkning i forhold til etableringen af de
  5 nye høfder ved Skagen Klit. Men grundejerforeningens advokat vurderede, at der
  var gode udsigter til at få klagen afvist eller i det mindre få Klagenævnet til at afgøre,
  at klagen ikke skal have opsættende virkning. Klagen angår ikke renoveringen
  af de 18 eksisterende høfder, der sættes i gang i efteråret 2018.
 4. Valg af bestyrelse og to suppleanter
  Bestyrelsen består efter vedtægterne af 5-6 medlemmer, hvoraf Grundejerforeningen
  Gammel Skagen udpeger 2 medlemmer og generalforsamlingen vælger resten.
  Der var opstiller 4 kandidater til valg af generalforsamlingen.

  Til bestyrelsen var opstillet følgende kandidater:
  Michael Pram Rasmussen,
  Jørgen Skeel,
  Alfred Hansen,
  Anne Dorte Hesselholt.

  De 4 kandidater præsenterede sig.
  Dirigenten oplyste, at Grundejerforeningen Glammel Skagen havde udpeget:
  Kurt Kirkedal Jensen,
  Cathleen Hennings

  Som suppleanter var opstillet:
  Hans Jegindø ( som repræsentant for Grundejerforeningen )
  Søren Schoppe ( som repræsentant for Traneklit )
  Der var ikke andre kandidater til de ledige poster. De opstillede var herefter valgt
  uden valghandling.
  Dirigenten oplyste, at den valgte bestyrelse ville beslutte, at 2 af de 4 generalforsamlingsvalgte
  ville fratræde på næste års ordinære generalforsamling ( med mulighed
  for genvalg ).
 5. Kontingent
  Bestyrelsen foreslog, at kontingentet indtil videre blev fastsat til kr. 350,00 for året
  2018 og for året 2019 for alle medlemmer, der var tilsluttet BetalingsService. For
  medlemmer, der ikke var tilsluttet BetalingsService vil der blive tillagt et opkrævningsgebyr
  på kr. 50.
  Dirigenten oplyste, at opkrævning på kontingent for 2018 ville bliver udsendt ultimo
  august. Betaling af kontingent vil blive betragtet som indmeldelse i Kystbeskyttelseslaget.
  Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
 6. Valg af revisor
  Bent Hviid blev valgt som revisor uden modkandidat.
 7. Eventuelt
  Der blev stillet og besvaret spørgsmål om principperne fjernelse af ral og om forvaltning
  af lagets formue.

Generalforsamlingen hævet.
Som referent og dirigent:
Søren Tyge Sørensen

Posted in: Generalforsamling